Verksamhetside och ändamål

Officerssällskapets verksamhetside.
Vänskap och kamratanda genom enighet och samverkan.
Officerssällskapet har till ändamål

  • att vara en sammanslutning för officerare med gemensamma intressen,
  • att främja försvarsändamål genom att vid sammankomster mm orientera om och diskutera utvecklingen inom försvaret
  • att främja europeisk försvarskulturellt sammarbete genom ömsesidig information och studiebesök
  • att utgöra en länk mellan föreningens medlemmar och ge dessa tillfällen att lära känna varandra
  • att med hedersbevisning på vissa bemärkelsedagar och vid medlems frånfälle ge uttryck för Officerssällskapets samhörighet och kamratskap